Proces zanedbávání dítěte v rodině a víceoborový přístup při jeho řešení

Proces zanedbávání dítěte v rodině a možnosti víceoborového přístupu při jeho řešení - úvod do problematiky

Číslo akreditace: A2020/0306 - SP

Kurz se zaměřuje na proces zanedbávání dítěte v rodině, situaci ve víceproblémových rodinách a nejčastější problémy dětí v sociálních vztazích v důsledku omezení nebo absence některých funkcí rodiny. Dále se bude věnovat možnostem stabilizace sociální situace dítěte prostřednictvím spolupráce se školou včetně využívání případových konferencí nebo prostřednictvím zapojení širší rodiny a rodinných konferencí.  Účastníci se seznámí s příklady, v jakých situacích lze obě metody aplikovat, což rozšíří znalosti o případové práci s rodinou.

 • Zanedbávání jako faktor sociální exkluze dítěte

 • Charakteristika víceproblémové rodiny a nejčastější sociální problémy dítěte v rodině s důsledky do výchovného a vzdělávacího procesu

 • Možnosti zmínění dopadů zanedbávání na děti

 • Spolupráce se školou a školskými zařízeními. Využití případových konferencí.

 • Metody case managementu v oblasti práce s rodinou, využití rodinných konferencí.

Úzkostné poruchy u dětí a mládeže

Akreditované programy a jejich názvy: 

Úzkost a práce pedagoga s úzkostným dítětem v mateřské a základní škole   Akreditace MSMT - 989/2019-1-139

Úzkostné poruchy u dětí a mládeže - úvod do problematiky   Akreditace MPSV  A- 2019/1194-SP/PC/PP

Úzkostné poruchy u dětí a mládeže  Akreditace   MV - AK/PV - 67/2020

Lektor: Mgr. Daniel Kubín , Mgr. Zuzana Acar Jarošová 

Cílem je seznámit účastníky s problematikou úzkosti s akcentem na jednotlivá vývojová období u dětí a využití adekvátních metod komunikace a výchovného působení. Účastníci kurzu porozumí příčinám úzkosti a umí je vymezit oproti strachu a jiným psychologickým fenoménům. Naučí se na základě dostupných informací a spolupráce s odborníky navrhnout plán péče o dítě s úzkostnou poruchou a dovede volit vhodné postupy adekvátní věku dítěte. Umí se obrátit na vhodné odborníky, kteří mu pomohou při podpoře úzkostného dítěte. Získá základní orientaci o vhodných terapeutických postupech uplatňovaných při práci s úzkostným dítětem, které mu umožní pochopit terapii, kterou dané dítě využívá, a sladit příslušně své přístupy s plánem péče.

Obsah:

 • 1) Úzkost a její znaky

  • Vymezení úzkosti a její charakteristika.
  • Úzkost vs. strach – zásadní rozdíly
  • Úzkostné stavy – panická porucha, úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha.
  • Úzkost jako projev jiných onemocnění
  • Dissociativní poruchy v dětském věku

  2) Úzkost a trauma

  • Úzkost a trauma (problematika dětí z nevhodného sociálního zázemí, dětí v ústavní výchově).
  • Úzkost a její prožívání v jednotlivých vývojových obdobích
  • Vhodné terapeutické přístupy a směry pracující s úzkostí.
  • Multidisciplinární spolupráce při podpoře dětí s úzkostnými poruchami

  3) Komunikace a výchovné postupy u dětí s úzkostí

  • Práce na konkrétních kazuistikách – vyhledávání možných příčin úzkosti.
  • Plán práce s úzkostným dítětem – stanovení jednotlivých kroků.
  • Postup při práci s úzkostným dítětem – komunikace, dlouhodobá práce, krizová intervence.
  • Vytvoření modelu vhodné péče o úzkostné dítě v závislosti na individuálním případu

  4) Vývojová specifika při práci s dítětem s úzkostí. Shrnutí

  • Přístup k dítěti v předškolním období
  • Přístup k dítěti v mladším školním období
  • Přístup k dítěti ve starším školním období
  • Úzkost v období adolescence, rané dospělosti
  • Spolupráce s rodinou

Přihláška Práce s úzkostným dítětem

Přihláška  na kurz

Název vzdělávacího programu: Úzkostné poruchy  u dětí a mládeže

MPSV – A2019/1194-SP/PC/PP / MV - AK/PV 67/2020 (8 hodin) 

Práce pedagoga s dětmi s úzkostnými poruchami (8 hodin) / MSMT- 989/2019-1-139

Lektor: PhDr. Daniel Kubín
Datum konání: Středa 3. 6. 2020
Čas zahájení: 09:00 Čas ukončení: 15:40
Místo konání: Školící centrum Marianeum, Máchova 7, Praha 2 - Vinohrady
Cena: 1.800,- Kč/osoba

II. Přihlašující osoba/ organizace - objednavatel:

III. Platební podmínky

Kurzovné činí 1800,- Kč/1 osoba.         

Variabilní symbol: číslo faktury              

Forma úhrady: převodem z účtu

Pořádající organizace: 

Rodinné mosty, z.s., Jahodová 1330/77, 106 00 Praha

IČ: 04806913, DIČ: CZ04806913

Číslo bankovního účtu: 115-2064390297/0100 u Komerční banky, a.s.

Nejsme plátci DPH.

Organizace je zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu F, vložce číslo 64728.

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Mičínová, telefon: 777 539 339, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IV: Smluvní podmínky

A: Přihlášení na kurz

 • Objednavatel přijímá nabídku pořadatele a závazně přihlašuje uvedené pracovníky na výše uvedený kurz.
 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašle objednavatel pořadateli emailem nebo poštou nejpozději 2 dny před datem konání kurzu.
 • Pořadatel potvrzuje přijetí přihlášky emailem a zašle fakturu k úhradě kurzovného.
 • Při dosažení kapacity nebo při zrušení či změně termínu bude pořadatel informovat objednavatele emailem uvedeným v této přihlášce.
 • Nebudou-li přihlášení účastníci přijati z důvodu překročení kapacity kurzu, zrušení či změně termínu, vrátí pořadatel objednavateli uhrazenou cenu v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje zrušit kurz z technických nebo organizačních důvodů bez náhrady.

B: Platba za účastníky:

 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele nejpozději 2 dny před konáním kurzu.
 • Platbu v hotovosti nepřijímáme.
 • V případě individuálních objednavatelů lze fakturu po dohodě vystavit po absolvování kurzu.

C Stornovací podmínky:

 • Stornovat přihlášku lze nejpozději 48 hodin před zahájením kurzu.
 • Na kurz je možné vyslat náhradníka.
 • Při pozdějším stornování, nebo pokud se účastník na kurzu nedostaví, se uhrazená částka nevrací.

D: Doklad o zaplacení kurzovného:

 • Doklad o zaplacení kurzovného obdrží účastník kurzu spolu s osvědčením v den konání kurzu.

E:  Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S osobními údaji uvedenými v přihlášce bude pořadatel nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s evropskou směrnicí k GDPR po dobu nezbytnou k archivaci údajů.

 • Účastník/organizace/objednatel souhlasí s tím, aby nezisková organizace zpracovávala poskytnuté osobní údaje, včetně data narození, e-mailové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu, pracoviště, jeho adresy a fakturačních údajů v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v této přihlášce a v dalších souvisejících dokumentech (vydání osvědčení a požadovaná evidence k realizovaným kurzům akreditované instituce).

F: Souhlas se zasíláním vzdělávacích nabídek a novinek

 • V případě, že účastník/organizace/objednatel projeví zájem ZRUŠIT odběr mailů, zašle email na uvedenou kontaktní osobu s textem NEZASÍLAT

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.