Nejčastější omyly ve výchově dětí

Ć. akreditace MPSV: A2018/0708-SP/PC

MSMT

MV - v přípravě

Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

Anotace: Kurz se věnuje zásadám úspěšné výchovy mladších i starších dětí, které budou lektoři ilustrovat na modelových případech a z vlastní praxe. Těmito parametry jsou:

 •   Hloubka a stabilita citových vztahů
 •   Kvalita a charakter mateřské péče
 •   Charakter a vývoj vazby mezi dítětem a pečující osobou
 •   Tolerance k poruchám a problémům a snaha pečovat o vývoj
 •   Budování společné perspektivy
 •   Vnímání řádu, struktury a vztahu k povinnostem
 •   Principy života v rodině: dávat, brát a sdílet

Případová konference ve školství

 • MSMT- 25653/20181-795
 • Lektor: PhDr. Lenka Průšová, PhD
 • Účastníci kurzu se seznámí se základními principy fungování případových konferencí a podmínek jejich úspěšného využití při řešení krizových situací v životě žáka. Jde o nástroj, který do řešení problému, konfliktu či obtížné životní situace zapojuje všechny aktéry (žáka, jeho rodiče a širší rodinu, školu, školská zařízení, odborné pracovníky (speciální pedagogy a psychology) a případně další instituce (policie, OSPOD apod.). Ve spolupráci s každým jednotlivcem jsou hledány individuální cesty, jak v případě vzdělávání dítěte a řešení školních obtíží postupovat, nastartovat změnu, zajistit ochranu a bezpečí dítěte. Účastnící se seznámí s rolí a úkoly, na které je třeba se připravit, aby případová konference ve školství fungovala úspěšně a profesionálně. Cílem je představit případové konference jako efektivní nástroj řešení problému.

Jak vést profesionální rozhovor s dítětem

 • MSMT-25652/2018-1-795
 • MPSV A 201//0707-SP/PC
 • MV - v přípravě
 • Lektor: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček
 • Účastníci kurzu se seznámí se základními principy vedení efektivního rozhovoru s dítětem v konfliktní nebo zátěžové situaci s cílem zjistit maximum informací potřebných pro řešení, zajištění bezpečí dítěte a doprovázení dítěte během řešení krizových situací. Na pozadí poznatků vývojové psychologie si osvojí vnímání věkových zvláštností dětí (4 – 12 let) a rozdílů mezi dívkami a chlapci, které ovlivňují realizaci rozhovorů s dětmi. Seznámí se zásadami vedení rozhovoru, organizačními podmínkami a metakomunikativními principy, vytvářením struktury rozhovoru, technikami kladení otázek a rolí emocí a řečí těla. Na konkrétních kazuistikách se seznámí se způsoby vedení rozhovoru s dětmi v odlišných věkových skupinách.

Vedení spisové dokumentace na OSPOD

č. akreditace MPSV: A2018/0112-SP/VP

č. akreditace MV: AK/PV 311/2018

Lektor: Mgr. Libor Možíš, metodik SPO Středočeského kraje

Anotace:

Cílem kurzu je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti o vedení spisové dokumentace vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadu obcí s rozšířenou působností. Kurz nabízí úplný vhled do problematiky rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace o dětech, včetně nakládání se spisem. Účastníci kurzu získají na konkrétních případech z praxe ucelené informace o práci se spisovou dokumentací dítěte na OSPOD.  

Obsah kurzu:

Legislativní ukotvení problematiky

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013
 • Vyhláška MPSV č. 473/2012 – Příloha č. 1 (standardy kvality SPO, kritérium 12)

Rozsah a obsah spisové dokumentace

 • vedení základní a pomocná evidence
 • spis Om/Nom – náležitosti spisové dokumentace
 • tvorba podkladů pro zpracování spisové dokumentace
 • správní spis – náležitosti

Zakládání spisu, vyřazování, ukládání, archivace

 • oprávněná úřední osoba – koordinátor případu
 • vyhodnocení dítěte
 • vedení dítěte v základních a pomocných rejstřících
 • zabezpečení a ochrana údajů o dětech – ukládání spisu

Nahlížení do spisové dokumentace

 • oprávněné osoby
 • správní řízení o odmítnutí nahlížet
 • kolizní opatrovnictví x nahlížení do spisu
 • nahlížení do správního spisu, lhůty

Krizové situace v životě žáka

Akreditace MSMT- 22314/2017-1-968

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Účastníci získají poznatky o jevech, které vedou ke vzniku krizových situací v životě žáka způsobených např. rozpadem rodiny, domácím násilím, týráním, nezvládnutím střídavé péče, závislostmi apod., a jejich vlivu na prožívání, chování a školní úspěšnost. Tyto poznatky jim pomohou individualizovat výchovný a vzdělávací proces tak, aby bral v potaz životní situaci konkrétního žáka a tím působil preventivně proti zhoršování v projevech chování a školních výsledků. Kurz vysvětlí meze kompetence pedagoga a právní odpovědnost, která v některých situacích vzniká. Účastníci získají orientaci o pravomoci orgánů sociálně-právní organy (OSPOD) a možnostech spolupráce s kurátory a sociálními pracovníky. Seznámí se s nevhodnými a nežádoucími příklady intervence v případech, kdy učitel získá podezření, že je dítě obětí trestného nebo poškozujícího chování. Osvojí si bezpečné způsoby komunikace a jednání, které neohrozí ani dítě, ani samotného učitele.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.