Vedení spisové dokumentace na OSPOD

č. akreditace MPSV: A2018/0112-SP/VP

č. akreditace MV: AK/PV 311/2018

Lektor: Mgr. Libor Možíš, metodik SPO Středočeského kraje

Anotace:

Cílem kurzu je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti o vedení spisové dokumentace vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadu obcí s rozšířenou působností. Kurz nabízí úplný vhled do problematiky rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace o dětech, včetně nakládání se spisem. Účastníci kurzu získají na konkrétních případech z praxe ucelené informace o práci se spisovou dokumentací dítěte na OSPOD.  

Obsah kurzu:

Legislativní ukotvení problematiky

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013
 • Vyhláška MPSV č. 473/2012 – Příloha č. 1 (standardy kvality SPO, kritérium 12)

Rozsah a obsah spisové dokumentace

 • vedení základní a pomocná evidence
 • spis Om/Nom – náležitosti spisové dokumentace
 • tvorba podkladů pro zpracování spisové dokumentace
 • správní spis – náležitosti

Zakládání spisu, vyřazování, ukládání, archivace

 • oprávněná úřední osoba – koordinátor případu
 • vyhodnocení dítěte
 • vedení dítěte v základních a pomocných rejstřících
 • zabezpečení a ochrana údajů o dětech – ukládání spisu

Nahlížení do spisové dokumentace

 • oprávněné osoby
 • správní řízení o odmítnutí nahlížet
 • kolizní opatrovnictví x nahlížení do spisu
 • nahlížení do správního spisu, lhůty

Krizové situace v životě žáka

Akreditace MSMT- 22314/2017-1-968

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Účastníci získají poznatky o jevech, které vedou ke vzniku krizových situací v životě žáka způsobených např. rozpadem rodiny, domácím násilím, týráním, nezvládnutím střídavé péče, závislostmi apod., a jejich vlivu na prožívání, chování a školní úspěšnost. Tyto poznatky jim pomohou individualizovat výchovný a vzdělávací proces tak, aby bral v potaz životní situaci konkrétního žáka a tím působil preventivně proti zhoršování v projevech chování a školních výsledků. Kurz vysvětlí meze kompetence pedagoga a právní odpovědnost, která v některých situacích vzniká. Účastníci získají orientaci o pravomoci orgánů sociálně-právní organy (OSPOD) a možnostech spolupráce s kurátory a sociálními pracovníky. Seznámí se s nevhodnými a nežádoucími příklady intervence v případech, kdy učitel získá podezření, že je dítě obětí trestného nebo poškozujícího chování. Osvojí si bezpečné způsoby komunikace a jednání, které neohrozí ani dítě, ani samotného učitele.

Řešení konfliktních situací v sociální práci s rodinou – 24 hodin

Akreditace:

MPSV 2016/1011-PC/SP

MV AK/PV-584/2017

Lektorka: PhDr. Lenka Holá, PhD., přední česká specialistka na řešení sporů formou mediace, autorka publikací a lektorka kurzů v oblasti zvládání konfliktů

Anotace: Cílem třídenního programu je získat znalosti a praktické dovednosti pro řešení konfliktních situací v sociální práci s rodinou s využitím nástrojů efektivní komunikace. Účastníci se naučí orientovat se v dynamice konfliktních situací v rodině, zvolit vhodnou metodu jejich řešení a  využít ji pro zvládnutí obtížné situace v rodině, tak i ve svém profesním i osobním životě. Program staví na participačním přístupu v sociální práci, tj. učí identifikovat při řešení konfliktu vlastní zdroje rodiny a jejích členů a zapojit je do řešení krizové situace, to vše s ohledem na zájmy dítěte. Kurz poskytuje díky své časové dotaci i prostor řešení vlastních modelových situací a pro nácvik jednotlivých technik komunikace.

Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom

Akreditace:

MSMT – 32233/2016-1-970  

MPSV – A2017/0815-SP/PC

MV – AK/PV-123/2018

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Kurz poskytne základní orientaci v problematice autismu a poruch autistického spektra (PAS) včetně doprovázejících poruch učení a poruch chování u dětí předškolního a mladšího školního věku s přihlédnutím ke zvláštnostem Aspergova syndromu (AS). Účastníci se seznámí s projevy autismu, s podstatou kognitivně behaviorální terapie, strukturovaným učením a dalšími technikami, jako je nácvik funkční komunikace, vizualizace a strukturalizace, jejichž systematické uplatňování vede ke zmírňování obtíží při výchově a vzdělávání a k usnadnění komunikace s těmito dětmi. Závěrem kurz představí sociální služby, a školská zařízení pro tuto cílovou skupinu a možnosti inkluze.

Vybrané poruchy chování u dětí a mládeže

Akreditace: 

MSMT 12358/2017-2-718

MPSV A2017/0402/-SP/PC

MV  AK/PV-703/2017

Lektoři

PhDr. Lenka Průšová, etopedka s praxí v diagnostickém ústavu a vlastní klinickou poradnou

Mgr. Tomáš Řezníček, speciální pedagog a rodinný terapeut

Kurz poskytne základní orientaci v diagnostice, příčinách a možnostech výchovné a pedagogické intervence u vybraných poruch chování, které se u dětí na ZŠ vyskytují nejčastěji. Zaměřuje se na nezvládnutou výchovu dítěte ADHD, záškoláctví a toulky a útěky, opoziční poruchu chování a počátky rozvoje poruchy osobnosti. Chybná diagnostika a chybná interpretace posudků z PPP, nevyužívání všech možností spolupráce školy s dalšími odborníky (OSPOD, SVP) spolu s nevhodnou komunikací (s dítětem, třídním kolektivem, rodiči, mezi učiteli, s odborníky apod.) zhoršují prognózu poruch chování. Řešení předkládaná lektory vycházejí z jejich praxe.

Program kurzu:

 1. Příčiny poruch chování v rodině, škole a vrstevnické skupině.
 2. Nevládnutá výchova dítěte s ADHD/ ADD a projevy agresivity.
 3. Příčiny záškoláctví, negativní postoj ke škole. Toulky a útěky.
 4. Opoziční porucha chování.
 5. Porucha osobnosti.
 6. Příčiny neúspěchů řešení poruch chování
 7. Spolupráce s odbornými institucemi poskytujícími poradenství (PPP, SVP, OSPOD).
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.