Úvod do problematiky majetkových a násilných trestných činů dětí a mladistvých

 

č. akreditace MPSV 2016/0977/-PC/SP (8 hodin)

č. akreditace AK/PV-250/2018 (8 hodin)

Lektorka:

PhDr. Lenka Průšová – etopedka a sociální pracovnice se zkušeností z ústavní a náhradní rodinné péče, doprovázením pěstounských rodin a spoluprací s OSPOD při řešení závažných trestných činů dětí a mládeže

 

Program: Kurz poskytuje vhled do problematiky práce s trestnou majetkovou a násilnou činností dětí a mladistvých.

  • příčiny, kterou vedou k páchání trestné činnosti, z pohledu vyrovnávání se s krizovými situacemi, tj. jako reakce na frustraci, deprivaci dítěte, či stresovou událost
  • individuální příčiny (genetické a biologické předpoklady, reakce na sociálně ekonomické poměry v rodině, důsledek nevhodného výchovného působení a stylů, vliv potřeby sociálního začlenění, např. rizikové skupiny mládeže apod.
  • charakteristiky dětského/mladistvého pachatele z hlediska věkového rozdělení, osobnostních dispozic, vlivu rodiny a širšího sociálního prostředí
  • typologie vybrané trestné činnosti (krádeže, loupeže, vandalismus, násilné činy) a specifické způsoby páchání těchto trestných činů dětmi a mladistvými.

Všechny informace budou ilustrovány na příkladech a kazuistikách z praxe lektorek. Účastníci budou mít možnost konzultovat vlastní případy.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.