Vedení spisové dokumentace na OSPOD

č. akreditace MPSV: A2018/0112-SP/VP

č. akreditace MV: AK/PV 311/2018

Lektor: Mgr. Libor Možíš, metodik SPO Středočeského kraje

Anotace:

Cílem kurzu je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti o vedení spisové dokumentace vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadu obcí s rozšířenou působností. Kurz nabízí úplný vhled do problematiky rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace o dětech, včetně nakládání se spisem. Účastníci kurzu získají na konkrétních případech z praxe ucelené informace o práci se spisovou dokumentací dítěte na OSPOD.  

Obsah kurzu:

Legislativní ukotvení problematiky

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013
 • Vyhláška MPSV č. 473/2012 – Příloha č. 1 (standardy kvality SPO, kritérium 12)

Rozsah a obsah spisové dokumentace

 • vedení základní a pomocná evidence
 • spis Om/Nom – náležitosti spisové dokumentace
 • tvorba podkladů pro zpracování spisové dokumentace
 • správní spis – náležitosti

Zakládání spisu, vyřazování, ukládání, archivace

 • oprávněná úřední osoba – koordinátor případu
 • vyhodnocení dítěte
 • vedení dítěte v základních a pomocných rejstřících
 • zabezpečení a ochrana údajů o dětech – ukládání spisu

Nahlížení do spisové dokumentace

 • oprávněné osoby
 • správní řízení o odmítnutí nahlížet
 • kolizní opatrovnictví x nahlížení do spisu
 • nahlížení do správního spisu, lhůty
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.