Standard kvality sociálně právní ochrany č. 1

Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1a        Definování poslání, cíle, cílové skupiny, zásady činnosti

Naším cílem je poskytování komplexní podpory a odborného poradenství jednotlivcům i rodinám s ohledem na bio-psycho-sociální potřeby jednotlivců i rodin.

Dále poskytujeme pomoc a podporu pěstounům a jejich rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení (na základě uzavřených dohod dle § 47b zákona 359/1999 Sb.), terapie, svépomocných aktivit a vzdělávání na území Prahy a Středočeského kraje.

Činnosti se zaměřují na rozvoj psychosociálních dovedností v rodině, na poskytování poradenské pomoci při péči o dítě nejrůznějšího věku a zajišťování poradenství rodičům a osobám odpovědným za výchovu v širším slova smyslu, ve věcech výchovných problémů s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny, bydlení, poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím návazných služeb apod.

Poradenství se zaměřuje na aktivní řešení konkrétních výchovných a jiných sociálních problémů v péči o dítě. Opírá se o komplexní diagnostiku včetně šetření přímo v rodině a navržení vhodných opatření sociální intervence včetně nácviku žádoucího chování podle individuálně stanoveného plánu, průběžně vyhodnocovaného a upřesňovaného na základě vývoje konkrétní situace. 

Cílem činností Rodinných mostů, z.s. je přinášet pozitivní změny do života, hledat reálná řešení, působit na rodiče a děti, aby byli schopni porozumět své situaci, a vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí, které umožní změny zavádět.

Pracovníci pověření výkonem SPO monitorují situaci v náhradních rodinách, diagnostikují základní sociální problémy, zprostředkovávají další poradenství a odborné služby.  Vedou pěstouny i rodiče k tomu, aby ukazovali dětem vhodné vzorce chování, učí je komunikovat v rodině a komunikaci s institucemi, zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění v souladu s výkonem rodičovské a pěstounské povinnosti.

Činnosti Rodinných mostů, z.s. zahrnují práci s celou rodinou zpravidla v domácím prostředí, ale i v prostorách organizace (konzultace s dospělými členy rodiny či ojediněle i s dětmi) s podporou dalších služeb.  Kromě poradenství realizujeme vzdělávání pěstounů, terapeutické programy pro děti s cílem získat rodiče a děti ke spolupráci a získat náhled na svoji situaci.  Organizace zajištuje i odlehčovací služby v mezích stanovených zákonem pro pěstounské rodiny.

Pověřená osoba si na začátku každého roku stanovuje dílčí cíle, kterých chce v daném roce dosáhnout. Naplánuje, jaké aktivity, semináře, vzdělávací činnosti a akce pro klienty, rodiny a pěstounské rodiny zorganizuje, aby bylo vytčených cílů dosaženo.

Pověřená osoba vytváří podmínky k uplatňování vlastní vůle při řešení nepříznivé sociální situace rovněž prostřednictvím podpory a motivace.

Zásady práce

 • zvláštní přihlédnutí k oprávněným zájmům a právům dětí, jejich ochrana a preference tam, kde se dostávají do střetu se zájmy dospělých osob;
 • komplexnost – péče poskytovaná dítěti i celé jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám;
 • interdisciplinarita – je založena na spolupráci odborníků;
 • důraz na důstojnost – předcházení negativnímu hodnocení;
 • multidisciplinární přístup - spolupráce s více organizacemi, je-li to účelné a dítě to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí;
 • individuální přístup k dítěti - vychází z individuálně určených potřeb dítěte;
 • dodržování práv dětí (Úmluva o právech dítěte a další související právní úpravy a dokumenty);
 • dodržování lidských práv a základních svobod osob;
 • nabídka více možností řešení - pro rozhodování dítěte a jeho rodičů;
 • respektování volby dětí - vedeme dítě k tomu, aby bylo za sebe zodpovědné, s ohledem na jeho rozumové schopnosti;
 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování;
 • neutrální, vyvážený a nestranný přístup - zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, kteří se ocitají v rozvodových a porozvodových situacích;
 • dobrovolnost.

 Formy práce

 • individuální – převažuje při práci s dítětem
 • rodinná – spočívající v kontaktu s rodinou, zvyšování kompetencí rodičů nebo pěstounů aj.

Cílovou skupinou pověřené osoby jsou především pěstounské rodiny, rodiny i jednotlivci.

Rozsah pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Organizace Rodinné mosty, z.s. funguje na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydáno dne 18. 4. 2016 č. j. MHMP 646114/2016, S-MHMP 550107/2016.

Rozsah pověření obsahuje následující činnosti:

 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě podle § 11, odst. 1, písm. a);
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b;
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

Místo výkonu: Hl. m. Praha a Středočeský kraj

 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou podle § 11 odst. 1 písm. c);
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče podle § 11, odst. 1, písm. d, § 11, odst. 2, písm. c.

Místo výkonu: Česká republika

1a        Označení způsobu zveřejnění poslání, cílů, cílové skupiny, zásad činnosti a seznamu činností vykonávaných na základě pověření

            Označení způsobu zveřejnění poslání, cílů, cílové skupiny, zásad činnosti a seznamu činností vykonávaných na základě pověření se děje prostřednictvím webových stránek organizace www.rodinnemosty.cz, které mimo jiné uvádějí informace o spektru činností, cílů a cílové skupiny, mimo jiné i zveřejněním Standardu č. 1, Etického kodexu, Kontaktů apod. K šíření informací slouží i tištěný leták pro cílové skupiny na základě rozsahu pověření.

1b        Střety zájmů

 1. Pokud dojde k situaci, že se zájemcem o poskytovanou službu stane příbuzný nebo osoba blízká ve smyslu emočním (např. dítě známého), pracovník vykonávající službu se nesmí stát klíčovým pracovníkem a přenechá zájemce (klienta) svému kolegovi či kolegyni. O této situaci (vlastní pocit podjatosti) bez prodlení informuje ředitelku NRP. O dané situaci bude rozhodnuto ředitelkou NRP na základě zvážení faktů. Zároveň bude vztahově blízká, či příbuzná osoba požádána o vyjádření k dané situaci.
 2. Pokud měl pracovník s klientem větší konflikt nebo by z jiného důvodu mohlo dojít ke střetu zájmů, přenechá pracovník klienta svému kolegovi či kolegyni na základě vlastního rozhodnutí a se souhlasem ředitelky pro NRP.
 3. Pracovník s klienty nesmí překročit rámec pracovní a osobní hranice (viz Etický kodex sociálního pracovníka).
 4. Pracovník v žádném případě nepřipustí, aby se při poskytování služeb projevovaly osobní sympatie k jakémukoli klientovi a ten byl na úkor druhých zvýhodňován.
 5. Pokud příbuzný klienta poskytne organizaci jakýkoli dar, tento klient nesmí být zvýhodňován oproti ostatním při poskytování služeb, ani žádnou výhodu očekávat.

Ke střetu zájmů také může dojít, pokud zařízení navštíví cizinec, který si s pracovníkem vykonávajícím službu nebude rozumět kvůli jazykové bariéře. Kontakt s těmito lidmi lze navázat například skrze nevládní neziskové organizace, jejichž činnost je zaměřena na podporu cizinců při integraci do české společnosti. Těmito organizacemi jsou např.:

 O pobytu cizinců v určité lokalitě jsou informovány i úřady práce a sociální odbory obecních a městských úřadů, s jejichž pracovníky cizinci komunikují ohledně řešení své sociální situace a zaměstnání. Také je možné obrátit se na tzv. krajanské organizace, kolem kterých se imigranti zpravidla sdružují. Činnost jednotlivých organizací je většinou směřována k osobám pocházejícím z určitého státu či regionu, resp. k lidem z určitého jazykového prostředí.

V Česku tak působí kupříkladu:

 • Svaz Vietnamců v ČR,
 • Fórum Ukrajinců ČR,
 • Sdružení imigrantů z kavkazského regionu, z islámských států apod.

S podobnými organizacemi se lze setkat i na lokální úrovni. Často též vydávají vlastní periodika (tištěná i elektronická), která jsou obvykle imigranty vyhledávána a čtena, a proto rovněž mohou představovat jeden z kanálů komunikace v souvislosti s rozvojem sociálních služeb.

 1. Střet zájmů může nastat i v případě, kdy se klientem stane člověk s vadami sluchu a dochází rovněž k problémům s dorozuměním. V takové situaci se lze obrátit na Českou komoru tlumočníků znakového jazyka, z.s., Senovážné náměstí 23, Praha 1, cktzj.com, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil: 737 282 537.

      Nebo lze využít služeb www.cztn.cz, kde je zveřejněn seznam tlumočníků znakové řeči.

Řešení střetu zájmů:

Při řešení střetu zájmů lze postupovat dle závažnosti pochybení:

 1. Pracovník je ve střetu zájmu a nedošlo k poškození klienta – řešíme supervizí
 2. Pracovník je ve střetu zájmu, situaci neoznámil a došlo k poškození klienta - postupujeme dle etického kodexu a platných ustanovení Zákoníku práce
 3. Pracovník je ve střetu zájmu (ve smyslu subjektivním) a klient střet zájmů neguje – bude po dohodě s ředitelkou NRP případ předán jinému kompetentnímu pracovníkovi.

Přijímání darů

 1. Rodinné mosty, z.s. přijímá dary na zajištění vybavení, provozu a chodu jednotlivých služeb.
 2. O přijetí či nepřijetí nabízeného daru rozhoduje ředitelka NRP. Dárce s organizací sepíše darovací smlouvu (formulář) ve dvou vyhotoveních, ve které uvede účel daru (jeden originál pro dárce a druhý pro obdarovaného). Dary přijímáme ve formě finanční, materiálové a služeb. Darovací smlouva se sepisuje v případě, když dar má hodnotu vyšší než 300 Kč.  Dary s nižší hodnotou nepřijímáme.
 3. Organizace nepřijímá dary od politických stran a od organizací či osob, které jsou ve střetu zájmů s organizací či jejich zaměstnanců a členů.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.