Standard kvality sociálně právní ochrany č. 1

Standard č. 1

Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Naším cílem je poskytování komplexní podpory a odborného poradenství jednotlivcům i rodinám s ohledem na bio-psycho-sociální potřeby jednotlivců i rodin.

Dále poskytujeme pomoc a podporu pěstounům a jejich rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie, svépomocných aktivit a vzdělávání na území Prahy a Středočeského kraje.

Činnosti se zaměřují na rozvoj psychosociálních dovedností v rodině, na poskytování poradenské pomoci při péči o dítě nejrůznějšího věku a zajišťování poradenství rodičům a osobám odpovědným za výchovu v širším slova smyslu, ve věcech výchovných problémů s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny, bydlení, poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím návazných služeb apod.

Poradenství se zaměřuje na aktivní řešení konkrétních výchovných a jiných sociálních problémů v péči o dítě. Opírá se o komplexní diagnostiku včetně šetření přímo v rodině a navržení vhodných opatření sociální intervence včetně nácviku žádoucího chování podle individuálně stanoveného plánu, průběžně vyhodnocovaného a upřesňovaného na základě vývoje konkrétní situace. 

Cílem činností Rodinných mostů, z.s. je přinášet pozitivní změny do života, hledat reálná řešení, působit na rodiče a děti, aby byli schopni porozumět své situaci a vytvářet důvěrné a bezpečné prostředí, které umožní změny zavádět.

Pracovníci pověření výkonem SPO monitorují situaci v náhradních rodinách, diagnostikují základní sociální problémy, zprostředkovávají další poradenství a odborné služby.  Vedou pěstouny i rodiče k tomu, aby ukazovali dětem vhodné vzorce chování, učí je komunikovat v rodině a komunikaci s institucemi, zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění v souladu s výkonem rodičovské povinnosti.

Činnosti Rodinných mostů, z.s., zahrnují práci s celou rodinou zpravidla v domácím prostředí, ale i v prostorách organizace (konzultace s dospělými členy rodiny či ojediněle i s dětmi) s podporou dalších služeb.  Kromě poradenství realizujeme vzdělávání pěstounů, terapeutické programy pro děti s cílem získat rodiče a děti ke spolupráci a získat náhled na svoji situaci.  Organizace zajištuje odlehčovací služby v mezích stanovených zákonem pro pěstounské rodiny.

Zásady

 • zvláštní přihlédnutí k oprávněným zájmům a právům dětí, jejich ochrana a preference tam, kde se dostávají do střetu se zájmy dospělých osob;
 • komplexnost – péče poskytovaná dítěti i celé jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám;
 • interdisciplinarita – je založena na spolupráci odborníků;
 • důraz na důstojnost – předcházení negativnímu hodnocení;
 • multidisciplinární přístup - spolupráce s více organizacemi, je-li to účelné a dítě to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí;
 • individuální přístup k dítěti - vychází z individuálně určených potřeb dítěte;
 • dodržování práv dětí (Úmluva o právech dítěte a další související právní úpravy a dokumenty);
 • dodržování lidských práv a základních svobod osob;
 • nabídka více možností řešení - pro rozhodování dítěte a jeho rodičů;
 • respektování volby dětí - vedeme dítě k tomu, aby bylo za sebe zodpovědné, s ohledem na jeho rozumové schopnosti;
 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování;neutrální, vyvážený a nestranný přístup - zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, kteří se ocitají v rozvodových a porozvodových situacích;
 • dobrovolnost.

 Formy práce

 • individuální – převažuje při práci s dítětem
 • rodinná – spočívající v kontaktu s rodinou, zvyšování kompetencí rodičů nebo pěstounů aj.

Cílovou skupinou pověřené osoby jsou především pěstounské rodiny, rodiny i jednotlivci.

Pověření k SPO

Organizace Rodinné mosty, z.s. funguje na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydáno dne 18. 4. 2016 č. j. MHMP 646114/2016, S-MHMP 550107/2016

Pověřená osoba si na začátku každého roku stanovuje dílčí cíle, kterých chce v daném roce dosáhnout. Naplánuje, jaké aktivity, semináře, vzdělávací činnosti a akce pro klienty, rodiny a pěstounské rodiny zorganizuje, aby bylo vytčených cílů dosaženo.

Pověřená osoba vytváří podmínky k uplatňování vlastní vůle při řešení nepříznivé sociální situace rovněž prostřednictvím podpory a motivace.

Střety zájmů

Pokud dojde k situaci, že se zájemcem o poskytovanou službu stane příbuzný nebo osoba blízká (např. dítě známého), pracovník vykonávající službu se nesmí stát klíčovým pracovníkem a přenechá zájemce (klienta) svému kolegovi či kolegyni.

Pokud měl pracovník s klientem větší konflikt nebo by z jiného důvodu mohlo dojít ke střetu zájmů, přenechá pracovník klienta svému kolegovi či kolegyni.

Pracovník s klienty nesmí překročit rámec pracovní a osobní hranice (viz Etický kodex sociálního pracovníka).

Pracovník v žádném případě nepřipustí, aby se při poskytování služeb projevovaly osobní sympatie k jakémukoli klientovi a ten byl na úkor druhých zvýhodňován.

Pokud příbuzný klienta poskytne organizaci jakýkoli dar, tento klient nesmí být zvýhodňován oproti ostatním při poskytování služeb, ani žádnou výhodu očekávat.

Ke střetu zájmů také může dojít, pokud zařízení navštíví cizinec, který si s pracovníkem vykonávajícím službu nebude rozumět kvůli jazykové bariéře.

Kontakt s těmito lidmi lze navázat například skrze nevládní neziskové organizace, jejichž činnost je zaměřena na podporu cizinců při integraci do české společnosti. Těmitoorganizacemi jsou např.:

 1. Asociace uprchlíků v České republice
 2. Centrum pro integraci cizinců (CIC)
 3. Centrum pro otázky migrace (dnes Sdružení pro integraci a migraci) |
 4. Český helsinský výbor
 5. Charita Česká republika

O pobytu cizinců v určité lokalitě jsou informovány i úřady práce a sociální odbory obecních a městských úřadů, s jejichž pracovníky cizinci komunikují ohledně řešení své sociální situace a zaměstnání. Také je možné obrátit se na tzv. krajanské organizace, kolem kterých se imigranti zpravidla sdružují. Činnost jednotlivých organizací je většinou směřována k osobám pocházejícím z určitého státu či regionu, resp. k lidem z určitého jazykového prostředí.

V Česku tak působí kupříkladu:

 1. Svaz Vietnamců v ČR,
 2. Fórum Ukrajinců ČR,
 3. Sdružení imigrantů z kavkazského regionu, z islámských států apod.

S podobnými organizacemi se lze setkat i na lokální úrovni. Často též vydávají vlastní periodika (tištěná i elektronická), která jsou obvykle imigranty vyhledávána a čtena, a proto rovněž mohou představovat jeden z kanálů komunikace v souvislosti s rozvojem sociálních služeb.

Střet zájmů může nastat i v případě, kdy se klientem stane člověk s vadami sluchu a dochází rovněž k problémům s dorozuměním.

V takové situaci se lze obrátit na Českou komoru tlumočníků znakového jazyka, z.s., Senovážné náměstí 23, Praha 1, www.cktzj.com, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil: 737 282 537.

Nebo lze využít služeb www.cztn.cz, kde je zveřejněn seznam tlumočníků znakové řeči.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.