Kompletní nabídka kurzů DVVP pro učitele MŠ a ZŠ

 

Připravujeme nabídku  DVPP na jaro 2020 pro MŠ a ZŠ

Místo konání: Marianeum, Charita ČR, Máchova 7, Praha 2

Kurzy pořádáme i na míru v místě objednavatele.

Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček, Mgr. Zuzana Jarošová, Mgr. Michal Žmolík, Mgr. Renata Valová, Mgr. Daniel Hanuš, PhDr. Daniel Kubín, Mgr. Radka Jedličková

Cena: 1800,- Kč/účastník 

Kurzy připravujeme i pro skupiny na míru. Orientační cena za 1 den školení je 16.000 Kč - 20.000,- (podle počtu účastníků)+ doprava.

Tematické okruhy pro učitele

 • Výchovné a vzdělávací obtíže u dětí a mládeže (ADHD, autismus, dyslexie agresivita, poruchy chování, úzkostné dětí, krizové situace v životě dítěte)
 • Komunikace (vedení rozhovoru s žáky, komunikace s učiteli, asistentem pedagoga, rodiči, komunikace bez manipulace apod.)
 • Sociálně-právní ochrana dětí (Specifické problémy dětí v náhradní rodinné péči, rodinné právo, úvod do sociálně-právní ochrany dětí, )
 • Intervence (případové konference)

Přehled akreditovaných kurzů

Název kurzu: Jak vést profesionální rozhovor s dítětem (8 hodin)

Č. akreditace: MSMT  25653/2018-1- 795 

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD a Mgr. Tomáš Řezníček

Anotace: Kurz se věnuje psychosociálnímu vývoji dětí od 4 -12 let v oblasti vnímání, prožívání a komunikace, z něhož vycházejí zásady vedení profesionálního rozhovoru. Lektoři ilustrují jednotlivé zásady vedení rozhovoru s dítětem na modelových situacích z vlastní etopedické a speciálně-pedagogické praxe.

 

Název kurzu: Specifické problémy dětí z příbuzenské a pěstounské péče ve školním prostředí (8 hodin)

Č. akreditace: MSMT- 989/2019-1-139

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Anotace: Kurz se zaměřuje na specifické životní situace, kterým jsou děti v náhradních rodinách vystavené, a na sociální problémy, které se v běžných rodinách zpravidla nevyskytují. Umožní pochopit problémy spojené se změnami výchovného prostředí a dopady na vztahy s pedagogy a vrstevníky včetně vlivu na školní úspěšnost.

Název kurzu: Manipulativní techniky v komunikaci a jak se jim ubránit (8 hodin)

Č. akreditace:  27249/2019-2-901  

Lektor: PhDr. Daniel Kubín, Mgr. Michal Žmolík,

Anotace: Kurz pomáhá pochopit principy fungování manipulativních technik ve verbální komunikaci ve vztahu učitel - rodič/dítě, nadřízený/kolega. Prostřednictvím příkladů a modelových situací manipulativních technik osvětlí cíle jednání, které „hýbají“ jimi i druhými lidmi při nezdravé komunikaci, a ujasní možnosti, jak se jim ubránit.

 

Název kurzu: Jak pracovat s dětmi s úzkostnými poruchami (8 hodin)

Č. akreditace: MSMT- 989/2019-1-139  

Lektor: Mgr. Daniel Kubín

Anotace: Cílem je seznámit účastníky s problematikou úzkosti s akcentem na jednotlivá vývojová období u dětí a využití adekvátních metod komunikace a výchovného působení.  Získají základní orientaci o vhodných terapeutických postupech uplatňovaných při práci s úzkostným dítětem, které jim umožní pochopit terapii, kterou dané dítě využívá, a sladit ji  s vlastním plánem výchovné a vzdělávací péče o dané dítě.

 

Název kurzu: Základy rodinného práva pro pedagogy ZŠ (8 hodin)

Č. akreditace: MSMT- 989/2019-1-139

Lektor: Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš, L.L.M.,  Mgr. Jiří Kapoun

Anotace: Cílem kurzu je seznámit pedagogy MŠ a ZŠ se základními pojmy občanského práva, které mohu ovlivnit právní bezpečí dětí, rodičů, ale i pedagogů a zároveň jejich postoje vůči jinakostem v soužití blízkých osob. Zároveň kurz účastníky seznámí s mýty, které v této oblasti v laické veřejnosti přetrvávají a upozorní na mylné interpretace některých ustanovení občanského zákoníku. Vysvětlí pojmy rodičovská odpovědnost, zájem a blaho dítěte.

 

Název kurzu: Poruchy chování u dětí a mládeže (8 hodin)

Č. akreditace: MSMT 12358/2017-2-718

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Anotace: Kurz se zaměřuje na nezvládnutou výchovu dítěte s ADHD, záškoláctví, toulky a útěky, opoziční poruchu chování a počátky rozvoje poruchy osobnosti. Chybná nebo nepřesná diagnostika a interpretace posudků z PPP, nevyužívání všech možností spolupráce školy s dalšími odborníky (SVP apod.) spolu s nevhodnou komunikací a výchovným vedením zhoršují prognózu poruch chování. Řešení předkládaná lektory ukazují možnosti úpravy chování.

 

Název kurzu: Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom (8 hodin)

Č. akreditace:  MSMT – 12358/2017-2-718      

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Anotace: Kurz poskytne základní orientaci v problematice autismu a poruch autistického spektra (PAS) včetně doprovázejících poruch učení a poruch chování u dětí předškolního a mladšího školního věku s přihlédnutím ke zvláštnostem Aspergova syndromu (AS). Účastníci se seznámí s projevy autismu, s podstatou kognitivně behaviorální terapie, strukturovaným učením a dalšími technikami, jako je nácvik funkční komunikace, vizualizace a strukturalizace, jejichž systematické uplatňování vede ke zmírňování obtíží při výchově a vzdělávání.

Název kurzu: Práce s asistentem pedagoga na ZŠ (4 hodiny)

Č. akreditace: MSMT- 12358/2017-2-718

Lektorka: Mgr. Radka Jedličková

Anotace: Cílem kurzu je seznámit s různorodými příklady a způsoby využití/zapojení asistenta pedagoga ve vyučovacím a výchovném procesů žáků s SPU. Objasní příčiny selhávání spolupráce a příčiny konfliktů na základě odlišení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Poznatky pomohou učitelům překonávat obavy a bariéry ve vzájemné spolupráci více osob ve vyučovacím procesu a nastavovat pravidla, jejichž cílem je zajistit stabilitu tohoto vztahu a usnadnit vzájemnou komunikaci. Kurz doplní legislativní informace a zkušenosti s řízením práce asistenta pedagoga, s možnostmi využití supervize a dalšího vzdělávání.

 

Název kurzu: ADHD/ADD a související poruchy chování – 8 hodin

Č. akreditace: MSMT – 12358/2017-2-718 

Lektor: Mgr. Tomáš Řezníček/PhDr. Lenka Průšová

Anotace: Diagnóza ADHD/ADD – porucha pozornosti a hyperaktivita se v současné populaci dětí objevuje stále častěji. Tyto děti mají největší problém s tím, aby udržely pozornost, trpí nadměrnou aktivitou a impulzivitou, což vyvolává řadu problémů v rámci rodinné výchovy, při začleňování do školního kolektivu a při zvládání školní výuky. Nezbytná je jednotná péče o tyto děti, dostatek tolerance, citlivý přístup a správné výchovné působení všech, kteří se na výchově a péči o takové dítě podílejí, ať jde o rodiče, širší rodinu, vychovatele a učitele.

 

Název kurzu: Jak řešit agresivitu u dospívající mládeže (8 hodin)

Č. akreditace MSMT  6293/2017-1- 444

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Anotace: Agresivita u dětí a mládeže a návazné poruchy chování představují jeden z nejčastějších důvodů problémového chování a později i školní neúspěšnosti a vedou ke konfliktům s vrstevníky a pedagogickými pracovníky.  

Cíle kurzu: prohloubit znalosti o komplexních příčinách vzniku agrese; upozornit na nejčastější chyby v diagnostice agresivity chování a jejích příčin (např. nezvládnutá výchova dítěte s ADHD a rozvoj agresivity, skrytá agresivita matky, agresivita jako reakce na šikanu apod.); představit možnosti nápravy/úpravy chování ve spolupráci s rodinou, školou a odbornými zařízeními.

 

Název kurzu: Krizové situace v životě žáka (8 hodin)

Č. akreditace MSMT- 22314/2017-1-968

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD /Mgr. Jedličková

Anotace: Účastníci získají poznatky o jevech, které vedou ke vzniku krizových situací v životě žáka způsobených např. rozpadem rodiny, domácím násilím, týráním, nezvládnutím střídavé péče, závislostmi apod., a jejich vlivu na prožívání, chování a školní úspěšnost. Tyto poznatky jim pomohou individualizovat výchovný a vzdělávací proces tak, aby bral v potaz životní situaci konkrétního žáka a tím působil preventivně proti zhoršování v projevech chování a školních výsledků. Kurz vysvětlí meze kompetence pedagoga a právní odpovědnost, která v některých situacích vzniká. Účastníci získají orientaci o pravomoci orgánů sociálně-právní organy (OSPOD) a možnostech spolupráce s kurátory a sociálními pracovníky. Seznámí se s nevhodnými a nežádoucími příklady intervence v případech, kdy učitel získá podezření, že je dítě obětí trestného nebo poškozujícího chování. Osvojí si bezpečné způsoby komunikace a jednání, které neohrozí ani dítě, ani samotného učitele.

Název kurzu: Jak vést profesionální rozhovor s dítětem

Č. akreditace: MSMT – 25653/20181-795

Lektor: PhDr. Lenka Průšová PhD

 • Anotace: Psychosociální vývoj dětí od 4 -12 let v oblasti vnímání, prožívání a komunikace.
 • Zásady vedení profesionálního rozhovoru: Organizační podmínky. Respekt a skromnost. Zásady metakomunikace. Komplikace vedení rozhovoru: odbornost a rozdílné zájmy účastníků rozhovoru. Loajalita. Jazyková zdatnost a uzavřenost. Přenos a protipřenos. Zvládání stresu u dětí.
 • Techniky vedení rozhovoru: struktura rozhovoru a fáze: úvodní a zahajovací otázky, jádro rozhovoru, zakončení. Typy otázek.
 • Aktivní naslouchání. Prožívání. Řeč těla.
 • Vedení rozhovoru podle věku 4 – 12 let.
 • Ukázky cvičení k aktivnímu naslouchání a kladení otázek.

Název kurzu: Případová konference ve školství jako nástroj k řešení krizových situací v životě žáka

Č. akreditace MSMT – 25653/2018-1-795

Lektor: PhDr. Lenka Průšová PhD

Anotace:

 • Obsah a cíle případové konference (PK). Síťování. Role případového manažera jako koordinátora multidisciplinárního týmu. Podmínky svolávání případové konference. Krizové situace v životě žáků.
 • Příprava PK – posouzení a vyhodnocení situace žáka, komunikace a sestavení multidisciplinárního týmu, monitorování případu, zpracování záznamů a vyhodnocení. Účastníci PK. Role a kompetence iniciátora, koordinátora, moderátora a dítěte a rodiče.
 • Řešení věcných a organizačních komplikací a konfliktních situací při sestavování a realizaci PK. Mlčenlivost, právní omezení, emoce, čas.
 • Příklady využití PK: problematika sociálně právní ochrany dětí, plnění vzdělávacího plánu a školní úspěšnost, výchovné problémy, týrané dítě CAN), šikana, výslech dítěte, závadové chování, závadová parta, závadová rodina.
 • Klíčová role koordinátora a moderátora k úspěšnému využití PK: kazuistiky a principy: objektivnost, rovnost přístupu, prostor všem, vytvoření a zajištění důvěry, respektu, partnerství a bezpečí
 • Přínos PK k plnění výchovného a vzdělávacího plánu.

Název kurzu: Jak úspěšně komunikovat s rodiči (8 hodin)

Č. akreditace MSMT- 6293/2017-1-444

Lektor: Mgr. Michal Žmolík

Anotace: Kurz poskytne základní orientaci v zvládání konfliktů ve školním prostředí mezi pedagogem a rodičem. Účastníci budou vedeni k reflexi svých zažitých způsobů řešení konfliktů a vyzkouší si nové techniky jejich zvládání.

Témata:

 1. Obtížná komunikace a teorie konfliktu.
 2.    Obtížná komunikace s rodiči. Vývoj a dynamika konfliktu v čase. 
 3.     Sebereflexe „preferovaného“ jednání účastníků v konfliktu.
 4. Doporučení efektivního jednání v konfliktu s rodičem.
 5. Praktický nácvik konfliktní komunikace mezi učitelem a rodičem.
 6.    Shrnutí efektivních komunikačních technik k řešení konfliktu s rodičem.
 7. Sebejistota učitele v kontaktu s „problémovým“ rodičem.
 8. Praktický nácvik konfliktní komunikace mezi učitelem a rodičem

Název kurzu: Jak úspěšně komunikovat s pedagogy a rozvíjet spolupráci  (8 hodin)

Č. akreditace MSMT- 6293/2017-1-444

Lektor: Mgr. Michal Žmolík

Anotace: Cílem kurzu je poskytnout vedoucím pracovníkům ve školách nástroje efektivní komunikace, rozvoje spolupráce a tvořivosti, bez nichž se neobejde zavádění změn a reforem ve školách. Vytvářet pozitivní atmosféru, budovat kolegiální vztahy je základním úkolem každého úspěšného ředitele školy či jeho zástupců.

Vedoucí pracovníci se naučí vnímat význam motivace pracovníků, mapovat role vlastního týmu a porozumět klimatu a kultuře organizace, v závěru se seznámí se s tím, jak lze pracovat s emocemi a napětím v týmu, tj. jak si připravit půdu pro zvládání konfliktů.  

Témata:

 • Motivace k vedení pedagogických pracovníků
 • Základy týmové spolupráce a komunikace.
 • Týmové role a jejich význam pro fungování skupiny.
 • Týmové klima a kultura organizace
 • Práce s emocemi a napětím v týmu

Název kurzu: Techniky řešení konfliktů I  (8 hodin)

Č. akreditace  MSMT- 6293/2017-1-444

Lektorka: PhDr. Lenka Holá, PhD

Anotace: Tento kurz tematicky navazuje na úvodní kurzy týkající komunikace s rodiči a pedagogy a poskytuje hlubší porozumění technikám zvládání konfliktů, které lze aplikovat jak ve školním prostředí, tak v mezilidských vztazích. Seznámí s vybranými metodami řešení konfliktů (facilitace, mediace, zprostředkované vyjednávání). Účastníci budou vedeni k reflexi zažitých způsobů řešení konfliktů a díky tomu budou schopni účinněji navazovat spolupráci s rodiči, kolegy a dalšími odborníky. Na tento kurz navazuje kurz Techniky zvládání konfliktů II.

Témata:

 1. Obtížná komunikace a teorie konfliktu. Účastníci konfliktu, jejich vztahy, zájmy a potřeby.
 2. Sebereflexe „preferovaného“ jednání účastníků v konfliktu.
 3. Metody řešení konfliktních situací: facilitace, mediace, zprostředkované vyjednávání.
 4. Praktický nácvik metod, ukázky.
 5. Shrnutí kontraproduktivních postupů a postojů versus efektivní postupy a postoje

Název kurzu: Techniky řešení konfliktů II  (8 hodin)

Č. akreditace MSMT- 6293/2017-1-444

Lektorka: PhDr. Lenka Holá, PhD.

Anotace: Kurz navazuje na kurz Techniky zvládání konfliktů I, popř. jiného kurzu, který seznamuje se základy teorie konfliktu a metod jeho řešení. Poskytuje další prostor pro nácvik asertivního jednání a technik efektivní komunikace, jako je aktivní naslouchání, empatické porozumění a nenásilná komunikace a jejich využití ve školním prostředí.  Díky poznatkům z kurzu budou účastníci schopni účinněji navazovat spolupráci s rodiči, kolegy a dalšími odborníky při řešení obtížných situací, které se týkají žáků, jejich chování a začleňování do školního kolektivu.

 • Nástroje efektivní komunikace. Asertivní jednání - desatero zásad.
 • Aktivní naslouchání. Techniky: Povzbuzování, objasňování, parafráze, reflexe, shrnutí, uznání.
 • Empatické porozumění.
 • Rozbory modelových situací.
 • Nenásilná komunikace.
 • Shrnutí kontraproduktivních postupů a postojů versus efektivní postupy a postoje.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.