INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO PĚSTOUNY #1

Práva rodičů (pokud disponují rodičovskými právy)

 • kontakt s dítětem,
 • rodičovská odpovědnost – pokud nebyl dán podnět k jejímu omezení, pozastavení, zbavení při týrání, zneužívání, nezájmu,
 • právo na informace o dítěti,
 • právo rozhodovat o podstatných otázkách ve výchově dítěte, vyjadřovat se k nim.

Příklady situací, při nichž mohou být práva dítěte porušována:

 • Rodič nedostane informace o dítěti, když o ně požádá (výjimka: na pokyn soudu či PČR
 • nejsou sděleny informace ohrožující dítě).
 • Rodič nemá možnost vyjádřit se ke vzdělávání dítěte.
 • Je bezdůvodně odmítnuta stížnost rodiče na péči o dítě.
 • Stížnost rodiče není řádně prošetřena.
 • Zastrašujeme - vyhrožujeme něčím, abychom dosáhli potřebného chování rodiče.
 • Vnucujeme  - nerespektujeme právo výběru a vedeme rodiče dělat to, co sami považujeme za správné, vhodné.
 • Rodičům je bezdůvodně znemožňován kontakt s dítětem.

Předcházení porušování práv rodičů:

 • informování rodičů o jejich právech a možnosti stěžovat si,
 • pravidelné předávání informací rodičům,
 • vyhodnocování stížností,
 • kopie soudních aj. rozhodnutí o omezení kontaktu dítěte s rodičem,
 • intervize, supervize,
 • vzdělávání pěstounů a pracovníků,
 • kontroly ředitelkou organizace.

Některá práva jsou limitována ustanoveními Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a trestního zákona, zejména jedná-li se o ohrožení života dítěte.

Postup při porušení práv

Každé porušení práv je řádně prošetřeno ředitelkou organizace, případně jejím ustaveným pracovníkem, nejdéle do 30-ti dní.

Porušení práva je vždy rozebíráno z pohledu všech zúčastněných stran. S dítětem i pracovníkem, který se porušení práva dopustil, je neodkladně veden rozhovor o situaci (nikdy společně!). Dále je rozhovor veden s případnými svědky události, s každým zvlášť.

Vždy se ředitelka zabývá tím, zda došlo k porušení práv záměrně nebo nezáměrně, tedy nedopatřením.

Dojde-li k porušení pravidel nedorozuměním, je pracovník na porušení práva upozorněn a je veden k omluvě dítěti. Následně je sankcionován a vše je zaznamenáno ve spisu pracovníka.

Dojde-li k porušení práva záměrně, je pracovník veden k omluvě a verbálně napomenut. Dle závažnosti míry porušení práv může dojít i k rozvázání pracovního poměru.

V případě týrání či zneužívání dítěte – organizace vyhodnocuje toto chování jako hrubé porušení pracovní kázně. S pracovníkem je zahájeno řízení o porušení povinností vyplývajících z pracovní smlouvy a vedoucí k ukončení pracovního poměru. 

V případech, kdy pracovníci věděli o týrání a zneužívání dětí bude postupováno dle platných trestněprávních předpisů.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.