Etický kodex

Všichni členové spolku Rodinné mosty a jeho zaměstnanci respektujeme v plném rozsahu principy zakotvené v Úmluvě o právech dítěte. Dítě a jeho rodinu vnímáme jako rovnocenného partnera, s jehož aktivní pomocí hledáme a vytváříme autentická řešení, která podpoří jejich samostatnost a zplnomocnění.
Při práci s rodinami, dětmi a dalšími zainteresovanými orgány se řídíme následujícími hlavními zásadami. 

Zájem a blaho dítěte jsou naší prioritou

Naším posláním je chránit zájem a blaho dítěte z krátkodobého pohledu i v dlouhodobém horizontu. Respektujeme i jeho další práva, protože jejich dodržováním chráníme budoucnost dítěte.

Stabilita rodinného prostředí a kvalitní péče o dítě

Pracujeme s rodinami tak, abychom zajistili trvale stabilní a bezpečné prostředí pro vývoj dítěte a rozvoj jeho potenciálu s ohledem na jeho budoucnost. Klademe důraz na respektování potřeb dítěte, vytváření pozitivních vztahů v rámci úzké i širší rodiny, pomáháme vytvářet rodinám vztahovou síť. Adekvátně reagujeme na náročné situace v rodinách a přinášíme reálná řešení.
Předcházíme vzniku a eskalaci konfliktů nabídkou rozvoje znalostí a rodičovských kompetencí. Zajišťujeme služby potřebné pro výkon náhradní rodinné péče, rodinné a výchovné poradenství a spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti péče o rodiny a ohrožené děti. Naším cílem je poskytovat kvalitní a v místě dostupné služby multidisciplinárního týmu pod jednotným metodickým vedením.

Dítě a jeho vztahy v rodině

Podporujeme vytváření vztahu k náhradním rodičům, respektujeme vazby dítěte na biologické rodiče, příbuzné, blízké osoby i jeho vazby na přirozené sociální prostředí.

Partnerství a ochrana soukromí

Vytváříme vztahy s rodinou a dítětem na principu partnerství.  S dítětem, s rodičem či s pěstounem komunikujeme otevřeně, na partnerské bázi. Informace, které jsou nám sděleny, považujeme za důvěrné. Třetí osobě mohou být sděleny pouze s předchozím souhlasem dítěte a jeho rodiče, zákonného zástupce či pěstouna

Aktivní přístup

Učíme rodiny a děti, aby přistupovaly ke svým problémům proaktivně a zodpovědně. Klademe důraz, aby byly děti zapojeny do všech rozhodovacích procesů, které se jich bezprostředně týkají, dbáme na vhodnost, přiměřenost a citlivost při sdělování závažných informací.

Identita dítěte 

Dbáme na posilování identity rodiny a dítěte, protože je nezbytnou složkou zdravé osobnosti. Učíme je pracovat s informacemi o minulosti dítěte a vytvářet v něm vědomí rovnocennosti bez diskriminujícího označení.

Zásady poskytování sociální služby

Vycházíme ze zásad Úmluvy o právech dítěte, z Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky a z Listiny základních práv a svobod. Pro úspěšné poskytování sociální služby je nezbytný vztah důvěry, bezpečí a profesionality, které vytvářejí všichni zaměstnanci svým chování a vystupováním.

 • Zásada profesionality – poskytujeme jen ty služby, které jsou obsazené plně kvalifikovanými zaměstnanci s dostačenou zkušeností s prací s danou cílovou skupinou. Zajišťujeme jednotné metodické vedení celého týmu a externí supervizní podporu.
 • Zásada diskrétnosti - sociální pracovník považuje všechna sdělení uživatele nebo zájemce o službu za důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o uživateli či zájemci, a to i po ukončení pracovního poměru, či spolupráce s poradnou. Uživatelé a zájemci o službu mají právo na anonymitu, či si zvolit fiktivní jméno.
 • Zásada bezplatnosti – sociální služba je poskytována oprávněnému uživateli zdarma. Dary jsou přípustné pouze pro spolek, a pokud jsou v souladu s vnitřními předpisy.
 • Zásada respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů služby.
 • Zásada partnerství - sociální pracovník jedná s uživatelem jako s partnerem, který disponuje potenciálem ke změně své situace.
 • Zásada rovnosti - služba je poskytována bez ohledu na sociálního postavení, rasovou příslušnost, náboženské vyznání, pohlaví, věk atd.

 Zásada práce multidisciplinárního týmu

Dle aktuálních potřeb rodiny je stanoven multidisciplinární tým. Role a úkoly každého člena týmu jsou známy jak členům, tak i rodině. Tým pracuje podle předem domluvených pravidel, se kterými všichni souhlasí a dodržují je.

Kritéria plánu:

 1. konkrétnost = plán určuje konkrétní kroky, odpovědnost za jejich realizaci, monitoring a kontrolu. Navazuje na síť odborníků a síť dostupných služeb, uvádí konkrétní detail;
 2. měřitelnost = po realizaci jednotlivých bodů plánu je možné vyhodnotit jejich dopad a kvalitu,
 3. dosažitelnost = cílů obsažených v plánu je dosaženo v daném čase a za daných možností. Nespoléhá se na nedosažitelné zdroje, ale počítá s tím, že se nejlepší dostupné řešení bude hledat,
 4. reálnost = plán odpovídá dané situaci, počítá s dostupnými službami v dostupném čase,
 5. časové omezení = plán je připravený na konkrétní, omezenou dobu. Poté je vyhodnocen a případně připraven další plán.

V Praze dne 20.2.2016
Rodinné mosty, z.s.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.